ResourceTrade.Earth


Chatham House je razvil spletno stran resourcetrade.earth, da bi uporabnikom omogočil raziskovanje hitro razvijajoče se dinamike mednarodne trgovine z naravnimi viri, trajnostnih posledic te trgovine in soodvisnosti, ki se pojavljajo med državami in regijami uvoznicami in izvoznicami.

Spletna stran ponuja vpogled v globalne trgovinske tokove blaga i sicer na ravni:

  1. Podatki (Data) – na spletnih straneh lahko spremljamo trgovinske tokove po vrednosti v ameriških dolarjih (USD) ali teži v tonah za države izvoznice in uvoznice, po izbranih regijah sveta in trgovinskih združenjih, po posameznih letih in vrstah blaga. Za tokove lahko spremljamo 5 največjih držav izvoznic/uvoznic, 5 vrst blaga z največjim deležem trgovine, ter najdemo najhitreje rastoče ali upadajoče države/blago. Lahko pa si ogledamo tudi sestrsko spletno stran circulareconomy.earth za podatke, politike in analizo krožnega gospodarstva in odpadkov. Spletna stran poudarja posebej problem odtisa (angl. footprint), ker ima svetovna proizvodnja blaga velike vplive na okolje:
    • i) Pridobivanje surovin se bo predvidoma povečalo s sedanjih 85 milijard ton na 186 milijard ton do leta 2050. Trenutna raba virov že povzroča velike količine toplogrednih plinov zaradi uničevanja dragocenih ponorov ogljika in energetsko intenzivne predelave. Da bi omejili nevarne vplive podnebnih sprememb, je nujno potrebna veliko večja učinkovitost virov.
    • ii) Svetovna raba virov je odvisna od velikih količin vode za gojenje poljščin, pogon in hlajenje industrijskih procesov ter asimilacijo onesnaževal. Svetovno povpraševanje po virih ogroža vodna območja zaradi prekomernega črpanja, evtrofikacije zaradi uhajanja kemikalij, zakisljevanja zaradi kamnolomov in rudarstva ter motenj v sistemih površinskih in podzemnih voda zaradi krčenja gozdov.
    • iii) Kmetijstvo uporablja več kot tretjino svetovnih površin. Obsežna degradacija in krčenje gozdov sta posledica širjenja kmetijstva na vedno bolj marginalna zemljišča in intenziviranja vnosa na obstoječih zemljiščih zaradi proizvodnje lesa, rudarjenja in pridobivanja energije. Zato se dragocena biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve izgubljajo z zaskrbljujočo hitrostjo.
  2. Publikacije (Publications) – 10+ publikacij po letu 2017

URL: https://resourcetrade.earth/about