Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)


Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation and DevelopmentOECD)

Who we are (Kdo smo):

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je mednarodna organizacija, ki si prizadeva oblikovati boljše politike za boljše življenje. Na podlagi več kot 60-letnih izkušenj in spoznanj oblikuje politike, ki spodbujajo blaginjo in priložnosti, podprte z enakostjo in blaginjo.

Tesno sodeluje z oblikovalci politik, zainteresiranimi stranmi in državljani, da bi vzpostavili z dokazi podprte mednarodne standarde ter našli rešitve za družbene, gospodarske in okoljske izzive. OECD je edinstven forum in središče znanja za podatke, analize in najboljše prakse na področju javnih politik, od izboljšanja gospodarske uspešnosti in krepitve politik za boj proti podnebnim spremembam do spodbujanja izobraževanja in boja proti mednarodnim davčnim utajam. Njihov osrednji cilj je svetovati pri določanju mednarodnih standardov in pomagati državam pri oblikovanju poti k močnejšim, pravičnejšim in čistejšim družbam.

Spletne strani OECD ponujajo številne informacije in podatke, ki so pomembni za področje trajnostnega razvoja in tudi trajnostnega inženirstva. Na spletu OECD obravnava naslednjih 20 področij politike:

 • Digitalizacija (Digital) – OECD pomaga oblikovalcem politik pri oblikovanju digitalne preobrazbe za zanesljivo, trajnostno in vključujočo digitalno prihodnost. Z analizo politik, ki temelji na dokazih, in kot globalni oblikovalec standardov OECD podpira države pri obvladovanju globokih učinkov digitalne preobrazbe na področjih, kot so povezljivost, zasebnost, pretok podatkov, umetna inteligenca in nove tehnologije, varnost, zaščita ter oblikovanje politik na presečišču digitalnih in drugih področij politik.
 • Družba (Society) – Socialna politika obravnava socialne potrebe in ščiti ljudi pred tveganji, kot so brezposelnost, revščina in diskriminacija, hkrati pa spodbuja individualno in kolektivno blaginjo in enake možnosti ter omogoča učinkovitejše delovanje družbe. OECD analizira socialna tveganja in potrebe ter spodbuja ukrepe za njihovo odpravljanje in izboljšanje splošne družbene blaginje.
 • Energija (Energy) – Mednarodna agencija za energijo (IEA) je v središču svetovnega dialoga o energiji, saj zagotavlja verodostojne analize, podatke, politična priporočila in dejanske rešitve, ki državam pomagajo zagotoviti varno in trajnostno energijo za vse. IEA je bila ustanovljena leta 1974, da bi pomagala usklajevati skupni odziv na večje motnje v oskrbi z nafto. Varnost oskrbe z nafto ostaja ključni vidik njenega dela, vendar se je IEA od svoje ustanovitve močno razvila in razširila. S pristopom, ki vključuje vsa goriva in vse tehnologije, IEA priporoča politike, ki povečujejo zanesljivost, cenovno dostopnost in trajnost energije. Preučuje celoten spekter vprašanj, vključno z obnovljivimi viri energije, ponudbo in povpraševanjem po nafti, plinu in premogu, energetsko učinkovitostjo, tehnologijami čiste energije, elektroenergetskimi sistemi in trgi, dostopom do energije, upravljanjem povpraševanja in še veliko več. Od leta 2015 je IEA odprla svoja vrata večjim državam v vzponu, da bi razširila svoj globalni vpliv in poglobila sodelovanje na področju energetske varnosti, podatkov in statistike, analize energetske politike, energetske učinkovitosti in vse večje uporabe tehnologij čiste energije.
 • Finance in naložbe (Finance and investment) – OECD pomaga vladam pri spodbujanju poštenih in učinkovitih svetovnih trgov z zagotavljanjem mednarodnih standardov in političnih smernic za finančne trge, vlagatelje in podjetja. OECD spodbuja finančno izobraževanje in varstvo potrošnikov ter jasna pravila za povečanje priložnosti za podjetja pri zbiranju sredstev, gradnji infrastrukture in inovacijah za trajnostna in vključujoča gospodarstva.
 • Gospodarstvo (Economy) – Ekonomski oddelek OECD združuje meddržavne raziskave s poglobljenim strokovnim znanjem o vprašanjih strukturne in makroekonomske politike v posameznih državah. OECD podpira oblikovalce politik pri izvajanju reform za doseganje močne, trajnostne, vključujoče in odporne gospodarske rasti z zagotavljanjem celovitega vidika, ki združuje podatke in dokaze o politikah in njihovih učinkih, mednarodne primerjalne analize in vpogled v posamezne države.
 • Industrija, podjetja in podjetništvo (Industry, business and entrepreneurship) – Svetovno gospodarstvo oblikujejo odločitve, vedenje in strategije podjetij, ki se odzivajo na digitalno preobrazbo, podnebne spremembe, geopolitične spremembe in pojav novih tehnologij. OECD te trende prikazuje ter zagotavlja dokaze na ravni podjetij in sektorjev, na podlagi katerih oblikuje politike za povečanje produktivnosti, inovacij, odpornosti vrednostne verige in razogljičenja industrije, tudi s strateško industrijsko politiko.
 • Izobraževanje in spretnosti (Education and skills) – Izobraževanje je temelj za boljša delovna mesta in boljše življenje ter temelj za bolj vključujoča in odporna gospodarstva in družbe. Primerjalni podatki in analize OECD pomagajo vladam predvideti, kakšno znanje in spretnosti bodo potrebne v jutrišnjem svetu, ter ustrezno oblikovati in upravljati sisteme izobraževanja in spretnosti.
 • Jedrska energija (Nuclear energy) – Agencija OECD za jedrsko energijo (NEA) je medvladna agencija, ki spodbuja sodelovanje med državami z napredno infrastrukturo jedrske tehnologije za doseganje odličnosti na področju jedrske varnosti, tehnologije, znanosti, okolja in prava. NEA deluje v okviru Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in ima sedež nedaleč od Pariza v Franciji. Cilj agencije je pomagati državam članicam, da z mednarodnim sodelovanjem ohranjajo in nadalje razvijajo znanstvene, tehnološke in pravne podlage, potrebne za varno, okolju prijazno in gospodarno uporabo jedrske energije v miroljubne namene. Zagotavlja verodostojne ocene in oblikuje skupna stališča o ključnih vprašanjih kot prispevek k vladnim odločitvam o politiki jedrske energije in k širšim analizam OECD na področjih, kot sta energetika in trajnostni razvoj nizkoogljičnih gospodarstev.
 • Kmetijstvo in ribištvo (Agriculture and fisheries) – Delo OECD na področju kmetijstva, prehrane in ribištva pomaga vladam pri ocenjevanju uspešnosti njihovih sektorjev, predvidevanju tržnih trendov ter ocenjevanju in oblikovanju politik za reševanje izzivov, s katerimi se soočajo pri prehodu na trajnostne in odporne prehranske sisteme. OECD omogoča dialog prek strokovnih mrež, financira mednarodno raziskovalno sodelovanje in vzdržuje mednarodne standarde, ki olajšujejo trgovino s semeni, pridelki in traktorji.
 • Obdavčitev (Taxation) – Obdavčenje je ključnega pomena za oblikovanje močnih, uspešnih in vključujočih družb, saj pomaga zbirati prihodke, potrebne za zagotavljanje nujno potrebnih javnih dobrin in storitev. OECD pripravlja mednarodno primerljive davčne podatke, analize in politične nasvete, da bi vladam po vsem svetu pomagala pri oblikovanju in izvajanju učinkovitih, pravičnih in uspešnih davčnih sistemov, ki bodo dolgoročno spodbujali odporno, vključujočo in trajnostno rast.
 • Okolje (Environment) – Delo OECD na področju okolja pomaga državam pri oblikovanju in izvajanju politik za reševanje okoljskih izzivov in trajnostno upravljanje naravnih virov. Naše analize zajemajo številna področja, od podnebnih sprememb, vode in biotske raznovrstnosti do kemijske varnosti, učinkovite rabe virov in krožnega gospodarstva, vključno s spremljanjem uspešnosti držav pri številnih okoljskih kazalnikih. Preučujemo tudi povezave med okoljem in področji, kot so gospodarska uspešnost, obdavčitev in trgovina. OECD sodeluje z vladami na vseh ravneh, tudi v državah v razvoju in gospodarstvih v vzponu, s civilno družbo in zasebnim sektorjem, da bi spodbudil učinkovito ukrepanje za doseganje okoljskih ciljev, tudi z usklajevanjem in povečevanjem financiranja in naložb.
 • Podnebne spremembe (Climate change) – Kljub precejšnjemu napredku potrebujemo odločnejše ukrepe in globlje globalno sodelovanje, da bi dosegli ničelne neto emisije in omejili podnebne spremembe, ki se povezujejo z izgubo biotske raznovrstnosti in onesnaževanjem ter tako tvorijo trojno planetarno krizo. Odpravljanje vrzeli v politiki in sistemski pristop lahko državam pomagata izkoristiti gospodarske priložnosti, ki jih ponuja prehod na ničelne emisije. OECD si prizadeva podpirati vlade in mednarodne organe, med drugim z zagotavljanjem natančnih podatkov, analiz in političnih priporočil, da bi povečali ambicije in izboljšali rezultate na področju blaženja podnebnih sprememb, prilagajanja, odpornosti in financiranja.
 • Promet (Transport) – Mednarodni prometni forum (ITF) pri OECD je medvladna organizacija z 69 državami članicami. Deluje kot možganski trust za prometno politiko in organizira letni vrh prometnih ministrov. ITF je edini globalni organ, ki pokriva vse vrste prometa. ITF je upravno vključen v OECD, vendar je politično neodvisen. ITF si prizadeva za prometne politike, ki izboljšujejo življenje ljudi. Naše poslanstvo je spodbujati boljše razumevanje vloge prometa pri gospodarski rasti, okoljski trajnosti in socialni vključenosti ter povečati prepoznavnost prometne politike v javnosti. ITF organizira globalni dialog za boljši promet. Delujemo kot platforma za razpravo in predhodna pogajanja o političnih vprašanjih za vse vrste prometa. Analiziramo trende, delimo znanje in spodbujamo izmenjavo med nosilci odločanja na področju prometa in civilno družbo. Letni vrh ITF je največje svetovno srečanje prometnih ministrov in vodilna svetovna platforma za dialog o prometni politiki.
 • Razvoj (Development) – OECD spodbuja boljše politike za boljše življenje v državah na vseh ravneh dohodka. Sodeluje z javnimi in zasebnimi partnerji po vsem svetu, da bi izboljšala rezultate trajnostnega razvoja ter spodbudila učinkovitejše in preglednejše razvojno sodelovanje in financiranje.
 • Regionalni, podeželski in mestni razvoj (Regional, rural and urban development) – OECD pomaga vsem podnacionalnim regijam, da postanejo bolj pravične, vključujoče in odporne, saj daje prednost blaginji. Naše delo obravnava globalne trende, kot so podnebne spremembe, digitalizacija, migracije, delovna mesta in demografski premiki, z uporabo lokalne perspektive. Z uporabo pristopa, ki temelji na kraju samem, in regionalnih podatkov OECD pomagamo izboljšati življenje ljudi, krajev in podjetij na lokalni ravni.
 • Trgovina (Trade) – Trgovina ostaja pomembno gonilo gospodarske blaginje, ki je milijone ljudi rešila revščine. OECD zagotavlja podatke, vpoglede in orodja za spremljanje odpornosti in trajnosti trgovine in dobavnih verig ter pomaga vladam pri oblikovanju domačih in mednarodnih trgovinskih politik. OECD skupaj z vladami, oblikovalci politik, akademskimi krogi in zasebnim sektorjem prispeva k spodbujanju odprtih trgov in dobro delujočega mednarodnega trgovinskega sistema, ki temelji na pravilih.
 • Upravljanje (Governance) – Dobro upravljanje v javnem in zasebnem sektorju je temeljnega pomena za oblikovanje trajnostnih gospodarstev. V javnem sektorju OECD pomaga vladam pri oblikovanju in izvajanju strateških, z dokazi podprtih in inovativnih politik za krepitev javne učinkovitosti in izpolnjevanje vladnih obveznosti do državljanov. V zasebnem sektorju si OECD prizadeva za krepitev upravljanja podjetij, skladnosti in odgovornega poslovnega ravnanja za vzpostavitev odgovornosti, preglednosti in zaupanja, ki so potrebni za spodbujanje dolgoročnih naložb, finančne stabilnosti ter integritete in odpornosti podjetij.
 • Zaposlovanje (Employment) – OECD pomaga državam pri razvoju močnih in inovativnih politik zaposlovanja na nacionalni in lokalni ravni, da bi spodbudila ustvarjanje več in boljših delovnih mest. Zeleni prehod, staranje prebivalstva in digitalni prehod povzročajo dolgoročne spremembe v zaposlitvenih možnostih in potrebah po znanju in spretnostih ljudi, medtem ko številne skupine na trgih dela OECD še vedno nimajo enakih možnosti.
 • Zdravje (Health) – OECD pomaga državam pri oblikovanju visoko učinkovitih in odpornih zdravstvenih sistemov, ki so osredotočeni na ljudi. To počne z merjenjem zdravstvenih rezultatov in virov zdravstvenega sistema ter podpiranjem z dokazi podprtih politik, ki izboljšujejo dostopnost, učinkovitost in kakovost zdravstvenega varstva.
 • Znanost, tehnologija in inovacije (Science, technology and Innovation) – Mednarodno sodelovanje na področju znanosti, tehnologije in inovacij premika meje znanja in pospešuje napredek pri reševanju skupnih svetovnih izzivov, kot so podnebne spremembe in izguba biotske raznovrstnosti. OECD zagotavlja podatke in analize, ki temeljijo na dokazih, o podpori raziskavam in inovacijam ter spodbujanju politik, ki spodbujajo odgovorne inovacije in upravljanje tehnologije za odporne in vključujoče družbe.

OECD je globalni forum, ki obravnava različne teme, od neenakosti in podnebnih sprememb do razlik med spoloma in vključevanja migrantov, vse s ciljem oblikovanja boljših politik za boljše življenje. Posamezna politična vprašanja lahko iščemo po abecednem vrstnem redu, skupaj jih je na voljo preko 120, med njimi npr:

 • Biotska raznovrstnost, voda in ekosistemi (Biodiversity, water and ecosystems) – Vse življenje na Zemlji je odvisno od biotske raznovrstnosti in vode. Vendar so ti neprecenljivi naravni viri vse bolj ogroženi zaradi številnih pritiskov, ki jih povzročajo človekove dejavnosti. Analiza OECD o biotski raznovrstnosti, ki zajema tako vrste kot ekosisteme, in vodo, podpira vlade pri oblikovanju politik, ki prinašajo večje okoljske koristi na stroškovno učinkovit in vključujoč način.
 • Blažitev podnebnih sprememb in prehod na ničelno neto vrednost (Climate mitigation and net-zero transition) – Čeprav se obdobje, ko je mogoče zadržati dvig globalne temperature pod 1,5 °C, hitro izteka, je doseganje tega cilja še vedno mogoče in nujno. OECD si prizadeva opredeliti in oceniti ekonomsko učinkovite in družbeno odgovorne poti za doseganje ničelnih neto emisij na globalni, nacionalni in regionalni ravni, ki zajemajo širok spekter gospodarskih sektorjev in delujejo v vseh vladnih službah.
 • Cilji trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs) – Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 določa 17 ciljev trajnostnega razvoja s konkretnimi cilji, kot sta odpraviti otroške poroke povsod ali zagotoviti, da ima vsakdo dostop do cenovno dostopne in zanesljive električne energije. Ti cilji so univerzalni, kar pomeni, da so se vse države zavezale, da si bodo prizadevale za njihovo uresničitev. Njihov namen je izboljšati življenje ljudi po vsem svetu, spodbujati blaginjo in varovati planet. V podporo tem globalnim prizadevanjem OECD državam pomaga pri oblikovanju strategij, krepitvi okvirov upravljanja in merjenju napredka pri doseganju ciljev.
 • Podnebno prilagajanje in odpornost (Climate adaptation and resilience) – Napredek pri doseganju ničelnih neto emisij mora potekati vzporedno s prizadevanji za povečanje odpornosti ljudi, gospodarstev in ekosistemov na vse večje vplive podnebnih sprememb. OECD podpira vlade, ki se soočajo z zahtevno nalogo, da danes ukrepajo za zmanjšanje ranljivosti in izpostavljenosti prihodnjim podnebnim vplivom, katerih natančen pojav in intenzivnost sta negotova.
 • Trajnostna gospodarska rast (Sustainable economic growth) – Čeprav je večina držav OECD določila ambiciozne podnebne cilje, trenutno veljavne politike verjetno ne bodo zadostovale za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pred letom 2030, zaradi česar bo cilj ničelnih neto emisij do sredine stoletja težko doseči. Za doseganje dekarbonizacije do sredine stoletja bodo potrebne strukturne spremembe v celotnem gospodarstvu, zlasti z znatno prerazporeditvijo delavcev in kapitala iz dejavnosti, ki povzročajo veliko emisij, v okolju prijaznejše dejavnosti.
 • Trajnostno, zeleno in vključujoče poslovanje (Sustainable, green, and inclusive business) – Podjetja so gonilo gospodarstva – oblikujejo naš planet, način dela, proizvodnje, potrošnje in življenja. OECD sodeluje z zasebnim sektorjem in vladami ter izmenjuje podatke, analize, priporočila in globalne standarde za pomoč pri izvajanju politik, ki ustvarjajo bolj trajnostna, zelena in vključujoča podjetja v dobavnih verigah. Cilj je spodbujati dolgoročno ustvarjanje vrednosti za vse, vključujoče družbe in trajnostne naravne vire. Podjetja vseh velikosti lahko postanejo močna gonilna sila pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja (SDG).
 • Trgovina in trajnostnost (Trade and sustainability) – Delo OECD na področju trgovine in trajnostnosti prispeva k boljšemu razumevanju medsebojnega vpliva trgovine in okolja ter k dokumentiranju in preučevanju vpliva trgovinskih politik in s trgovino povezanih okoljskih politik na trgovino, podnebne spremembe, izgubo biotske raznovrstnosti in onesnaževanje. Zlasti preučujejo, kako lahko olajševanje trgovine zagotovi, da okoljsko blago in storitve nemoteno prehajajo meje in da s trgovino povezane okoljske politike ne ovirajo trgovine bolj, kot je potrebno.

Informacije lahko iščemo za posamezne regije (Afrika, Evrazija, Latinska Amerika in Karibi, Bližnji vzhod in severna Afrika, Jugovzhodna Evropa, Jugovzhodna Azija, podnacionalne regije) ali posamezne države. Povezava na spletno stran o Sloveniji.

Spletna stran OECD ponuja iskanje publikacij (Publications) – s katerimi OECD razlaga in onformira o svoji politiki in globalnem dialogu – in sicer ponuja:

Obsežen del spletnih strani OECD je namenjen različnnim podatkom (Data) – gre za zaupanja vredne statistične podatke, ki podpirajo na dokazih temelječo politiko. Podatki OECD so razdeljeni na naslednje kategorije:

 • Ključni kazalniki (Indicators) – omogoča interaktivne grafikone in primerjavo med državami. Na voljo je preko 280 kazalnikov.
 • Nadzorne plošče (Dashboards) – omogoča spremljanje napredka z interaktivnimi grafikoni več različnih statističnih podatkov. Na voljo je 15 plošč, med njimi npr.:
  • Nadzorna plošča za podnebne ukrepe (Climate Action Dashboard) – Nadzorna plošča za podnebne ukrepe vsebuje ključne kazalnike za spremljanje napredka pri doseganju podnebnih ciljev in zagotavlja pregled podnebnih ukrepov v državah. Preglednica ima štiri glavne gradnike, ki se začnejo s stanjem emisij toplogrednih plinov (TGP). Opisan je njihov razvoj v dejavnostih ali sektorjih, vplivi na podnebje in okolje ter z njimi povezana tveganja in ranljivosti, politike in ukrepi za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter izpeljane socialno-ekonomske priložnosti, ki prispevajo k pravičnemu prehodu.
 • Vpogledi (Insights) – omogoča analizo podatkov in vizualizacijo. Na voljo je 7 dokumentov.
 • Orodja (Tools) – omogoča delo s simulatorji politik in indeksi za analizo podatkov. Na voljo je 9 orodij. Med njimi je tudi recimo OECD kazalnik boljšega življenja (OECD Better Life Index) – podatki za Slovenijo so na voljo na povezavi.
 • Metode (Methods) – Ključni del poslanstva OECD kot mednarodne organizacije je dvigovati standarde in spodbujati države k sodelovanju in spoštovanju skupnih standardov. To velja tudi za statistiko. OECD ima poleg institucij, kot so Združeni narodi, Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka in Eurostat, zelo priznano vlogo pri razvoju mednarodnih statističnih standardov. To delo poteka v obliki priročnikov, navodil in smernic OECD, novih virov podatkov, podatkovnih tehnik in statistične metodologije, ki se razvijajo in objavljajo v delovnih dokumentih OECD o statistiki, ter v obliki skupnih priročnikov, navodil in smernic, ki se pripravljajo skupaj z drugimi mednarodnimi organizacijami. S tem delom lahko OECD članice in partnerji primerjajo svoja gospodarstva, sodelujejo pri medsebojnem pregledu uspešnosti, tekoče poročajo in izmenjujejo podatke ter oblikujejo boljše politične odzive. Na spletni strani je na voljo preko 400 različnih dokumentov.
 • Zbirke podatkov (Datasets) – na voljo je preko 40 zbirk podatkov, ki jih lahko filtriramo po političnih vprašanjih in podvprašanjih. Med njimi so recimo rezultati raziskave PISA 2022.

Spletne strani OECD ponujajo tudi novice in dogodke (News and Events).

URL: https://www.oecd.org/en.html