Neste, Finska


Neste je finsko podjetje in sicer velja za vodilnega svetovnega proizvajalca trajnostnih goriv (angl. Renewable fuels) in obnovljivih surovin (angl. Raw material, tudi feedstock) za različne uporabe v polimerni in kemični industriji. Družba Neste ustvarja rešitve za boj proti podnebnim spremembam in pospeševanje prehoda na krožno gospodarstvo.

Njihova spletna stran je izredno bogat učbenik modernih tehnologij v različnih fazah njihovega razvoja od potrditve zasnove (angl. proof of concept), preko pilotne proizvodnje (angl. Pilot production) in povečevanja proizvodnje (angl. Scale up) do redne industrijske proizvodnje v polnem obsegu (angl. Full-scale production).

Predvsem pa je poslovanje družbe Neste primer delovanja družbeno odgovornega podjetja in to v celotni verigi vrednosti (angl. Value chain) in dobavni verigi (angl. Supply chain).

Spletne strani so razdeljena na tri glavne skupine:

 1. Izdelki in inovacije (Products and Innovation) – prikaže rešitve prihodnosti že danes za najzahtevnejše potrebe: družba Neste si prizadeva ustvarjati najsodobnejše rešitve za bolj trajnostno prihodnost. Njihove obnovljive in krožne rešitve zadovoljujejo zahtevne potrebe v cestnem prometu, letalstvu ter polimernem in kemijskem sektorju. Prikazane so naslednje rešitve:
  • obnovljivi dizel (Renewable diesel) – pogonsko gorivo visoke zmogljivost z bistveno manjšimi emisijami toplogrednih plinov (CO2e) – do 75% oziroma do 90% v primerjavi s fosilnim dizlom.
  • trajnostno letalstvo (Sustainable aviation) – Letalstvo trenutno predstavlja približno 2 do 3 % svetovnih emisij ogljika. Če upoštevamo tudi emisije, ki niso CO2, je njegov skupni prispevek k podnebnim spremembam bistveno večji in se bo verjetno še povečal, saj se povpraševanje po letalskih prevozih še naprej povečuje (ocena Svetovne letalske zveze IATA je 200% povečanje do leta 2040). Svet potrebuje rešitev za razogljičenje letalske industrije že danes. Neste ponuja trajnostno pogonsko gorivo za letalstvo.
  • plastika (Plastics) – V času, ko svet išče bolj trajnostne načine življenja in poslovanja, se plastika sooča z dvema velikima težavama: poraba fosilnih virov in veliko plastičnih odpadkov, s katerimi se ne ravna ustrezno (se ne reciklirajo ali sežigajo, odlagajo se na odlagališča odpadkov ali končajo nepredelani v okolju), kar onesnažuje planet. Fosilni viri uporabljeni pri izdelavi plastičnih izdelkov tako povzročajo njihov velik ogljični odtis. Do leta 2050 bi lahko plastika predstavljala 20 odstotkov svetovne porabe nafte in plina ter bi lahko povzročila 2,8 gigatone emisij toplogrednih plinov na leto (ocena Svtovnega ekonomskega foruma iz leta 2016). Ne gre drugače, kot da zaradi prizadevanj za ničelne emisije bistveno zmanjšamo uporabo fosilnih virov v plastičnih izdelkih.
 2. Trajnostni razvoj (Sustainability) – Vizija podjetja Neste je voditi preobrazbo v ogljično nevtralno vrednostno verigo. Podjetje Neste svojim strankam omogoča, da zmanjšajo emisije toplogrednih plinov, saj jim ponuja obnovljive in krožne izdelke, ki nadomeščajo fosilne izdelke. Cilj Neste je pomagati strankam do leta 2030 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za vsaj 20 milijonov ton CO2e na leto. Njihove strateške pobude so ključno gonilo za povečanje lastnega ogljičnega ročnega odtisa (angl. carbon handprint) – gre za izračun, za koliko izdelki ali storitve podjetja Neste zmanjšujejo ogljični odtis njihovih strank – velik oglični ročni odtis (angl. carbon handprint) podjetja je dejansko zmanjšanje ogljičnega odtisa njegovih strank (angl. carbon footprint). Obenem zmanjšujejo lastni ogljični odtis.
  • podnebje (Climate) – Podnebne spremembe prizadenejo vse države na vseh celinah, zato smo za ukrepanje odgovorni vsi. Potrebni so hitri ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov po vsem svetu. Vizija družbe Neste je voditi preobrazbo v ogljično nevtralno vrednostno verigo.
  • biotska raznovrstnost (Biodiversity) – Poslovanje družbe Neste je odvisno od naravnih virov. Predpogoj za uspeh in odpornost našega planeta in poslovanja družbe je obnova in varstvo zdravih ekosistemov. Biotska raznovrstnost je eden od temeljev trajnostne vizije družbe Neste, njihov cilj pa je do leta 2040 pozitivno vplivati na biotsko raznovrstnost in ustvariti naravi prijazno vrednostno verigo. Naravi prijazno poslovanje pomeni, da celotno poslovanje ustvarja več koristi kot povzroča škodljive vplive na naravo. Na tem področju izpostavljajo:
   • okoljsko upravljanje (Environmental management) – Varstvo okolja, varnost in skladnost s predpisi so temelj delovanja družbe Neste. Vse dejavnosti družbe Neste morajo izpolnjevati vse veljavne okoljske regulativne zahteve. Okoljevarstvena dovoljenja določajo pogoje za izvajanje dejavnosti, njihove dejavnosti pa so odgovorne za izpolnjevanje teh pogojev.
   • učinkovita raba voda (Efficient use of water) – Pri poslovanju družbe Neste se uporabljata voda in para. Večino vode porabijo pri rafiniranju. Poleg rafiniranja se voda uporablja tudi na primer v terminalih in omrežjih postaj, pri proizvodnji surovin in v ladijskem prometu. V družbi spremljajo porabo vode in jo skušajo čim bolj zmanjšati, kadar koli je to mogoče. Vidike, povezane z vodo, upoštevajo pri nabavi obnovljivih surovin in pri izbiri dobaviteljev.
   • varstvo gozdov (Protection of forest) – Družba Neste jasno nasprotuje vsem ukrepom, ki bi povzročili krčenje gozdov. Zavezani so k preprečevanju krčenja gozdov v svojih dobavnih verigah, enako pa zahtevajo tudi od vseh svojih dobaviteljev surovin. Družba Neste si zelo prizadeva za obvladovanje tveganja krčenja gozdov.
   • preprečevanje krčenja gozdov (Preventing deforestation) – dolgoročna zavezanost družbe Neste k naravi prijazni vrednostni verigi je tradicionalno, med nje se uvršča tudi skrb za preprečevanja krčenja gozdov z odrekanjenjem kakršne koli aktivnosti pri sebi in v svoji dobavni verigi, ki bi povzročala krčanje gozdov ali spodbujala preobrazbo habitatov z visoko biotsko vrednostjo za proizvodnjo biomase.
  • človekove pravice (Human rights) – V skladu z Vodilnimi načeli Združenih narodov o poslovanju in človekovih pravicah (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights), načelo človekovih pravic družbe Neste določa pot in standarde za pristop, ki temelji na pravicah, pri vseh njihovih poslovnih odločitvah. Od vseh svojih dobaviteljev in poslovnih partnerjev pričakujejo, da bodo spoštovali mednarodno priznane človekove pravice in izpolnjevali minimalne zahteve glede človekovih pravic, določene v Nestejevem kodeksu ravnanja za dobavitelje. Na tem področju izpostavljajo:
   • Dolžna skrbnost za človekove pravice (Human rights due dilligence) – Družba Neste se je zavezala, da bo spoštovala človekove pravice in sodelovala pri odpravljanju škodljivih vplivov na človekove pravice v vseh svojih poslovnih dejavnostih in vrednostnih verigah.
   • Odgovorno zaposlovanje (Responsible recruitment) – Družba Neste je zavezana “načelu delodajalec plača” (Employer Pays Principle), ki ga bo do leta 2030 uvedla na območjih z visokim tveganjem, da bi zagotovila, da noben delavec ne plača za delo in da stroške zaposlovanja plača delodajalec in ne delavec.
   • Minimalne plače (Living wages) – Družba Neste se je zavezala, da bo vsem svojim zaposlenim izplačevala plačo, ki zagotavlja preživetje, sprejela ukrepe za spodbujanje plač, ki zagotavljajo preživetje, v svojih dobavnih verigah ter od strateških izvajalcev in dobaviteljev zahtevala, da svojim zaposlenim do leta 2030 izplačujejo plačo, ki zagotavlja preživetje.
   • Otroci in izobraževanje (Children and education) – Skupaj z njihovimi deležniki si v družbi Neste prizadevajo, da bi do leta 2030 povečali dostop otrok do izobraževanja, in spodbujajo spoštovanje otrokovih pravic z dejavno podporo in sodelovanjem v pobudah, katerih cilj je, da otroci ostanejo v šoli.
   • Zmanjševanje neenakosti (Reducing inequality) – Družba Neste se je zavezala, da bo do leta 2030 zmanjšala neenakosti v vrednostni verigi in odpravila temeljne vzroke za sistemska vprašanja človekovih pravic ter spodbujala raznolikost, pravičnost in vključenost v lastnem poslovanju in dobavnih verigah družbe Neste.
   • Raznolikost, enakost in vključenost (Diversity, equity and inclusion) – V družbi Neste si prizadevajo ustvariti kulturo, ki temelji na vrednotah in v kateri se vsi počutijo varne, spoštovane in spodbujene, da postanejo svojevrstna osebnost. Raznolikost, enakost in vključenost so osrednjega pomena za njihovo vizijo, ki vodi k trajnostni prihodnosti, saj resnično trajnostna prihodnost vključuje smiselno sodelovanje vseh.
   • Izjava o sodobnem suženjstvu (Modern slavery statement) – Družba Neste podpira odpravo vseh oblik sodobnega suženjstva. V družbi se zavedajo, da je sodobno suženjstvo vse večje globalno vprašanje, pred katerim ni imuna nobena panoga, in so zavezani, da bodo sprejeli ustrezne ukrepe za prepoznavanje ranljivih delavcev in zmanjševanje tveganj sodobnega suženjstva v svojih dejavnostih in dobavnih verigah.
  • dobavna veriga (Supply chain) – vizija družbe Neste je spodbujati varno in zdravo delovno mesto, poštene delovne prakse in večjo zavezanost k trajnosti v celotni dobavni verigi. Njihove zaveze k odgovornemu in etičnemu poslovanju niso odvisne le od njihovih zaposlenih, temveč tudi od oblikovanja odnosov s poslovnimi partnerji, ki delijo njihove zaveze. Na tem področju izpostavljajo:
  • trajnostno poročanje (Reporting) – družba Neste namenja trajnostnosti izrazito veliko energije:
   • Neste trajnostna poročila (Sustainability reports): za leto 2023, 2022, 2021, … in Neste poročilo o zelenih financah: 2022 & 2021.
   • ključni kazalniki uspešnoti (angl. Key Perfomance Indicators) – oblikovani na podlagi tem, opredeljenih v oceni pomembnosti (angl. Materiality – pomembnost (trajnostnost), opredeljuje metodo za analizo usklajenosti podjetja in njegovih zainteresiranih strani ter prednostno razvrstitev najpomembnejših vprašanj), za dosledno in v prihodnost usmerjeno spremljanje, merjenje in spremljanje trajnostnega dela Neste.
   • Indeksi trajnostnosti (Sustainability indices) – družba Neste je vključeno v številne indekse:
    • CDP (Carbon Disclosure Project) – leta 2024 je družba Neste dosegla vodilno raven pri oceni podnebnih sprememb in prejela dobro oceno v kategorijah gozdov in varnosti preskrbe z vodo,
    • lestvica globalnih 100 najbolj trajnostnih podjetij (korporacij) Corporate Knights – Neste zaseda #19 leta 2024,
    • trajnostni indeks Dow Jones (DJSI) – Družba Neste je bila 17 let zapored izbrana za vključitev v trajnostne indekse Dow Jones (DJSI). Leta 2023 smo bili vključeni na seznama DJSI World in DJSI Europe ter se uvrstili med vodilna trajnostna podjetja na svetu.
    • družba Neste je prejela platinasto medaljo EcoVadis – ta rezultat družbo Neste uvršča med 1 odstotek najboljših podjetij, ki jih je ocenil EcoVadis. Ocenjevanje EcoVadis je platforma za ocenjevanje družbene odgovornosti podjetij in trajnostnih javnih naročil.
 3. Novice in vpogledi (News and insights) – predstavljene so zgodbe, ki bodo svet pripeljale do ogljično nevtralne prihodnosti – možno je tudi naročanje na novice Neste ter s tem biti na tekočem z najnovejšimi novicami, vpogledi in strokovnimi analizami o krožnosti in obnovljivih virih energije.
  • Sporočila in novice (Releases and news) – na voljo je splošni brskalnik in filtri po letu in mesecu objave, vrsti objave (transakcije menedžerjev, novice, sporočila za javnost, sporočila borze) in kategoriji objave (letalstvo, krožno gospodarstvo, podnebne spremembe, inovacije, vlagatelji, pomorstvo, naftni izdelki, partnerstva, ljudje, plastika, obnovljive rešitve, trajnostnost, promet).
  • Vsi članki (All articles) – na voljo je splošni brskalnik in filtri po letu in mesecu objave in kategoriji objave.
  • Trajnostna mobilnost (Sustainable Mobility) – Informacije s področja trajne mobilnosti – da bi se lahko spopadli s podnebnimi spremembami, moramo spremeniti način gibanja in pospešiti hitrost sprememb, moramo se preusmeriti s fosilnih na obnovljive vire energije, saj je čas, da prevzamemo odgovornost za spremembe.

URL: https://www.neste.com/