Evropski svet za inovacije – European Innovation Council (EIC)


EIC je vodilni evropski inovacijski program za odkrivanje, razvoj in razširjanje prebojnih tehnologij (angl. breakthrough technology) in inovacij (angl. innovation), ki spreminjajo pravila igre. Evropski svet za inovacije je bil ustanovljen v okviru programa Horizon Europe (do leta 2027 skupno razpolaga s 95,5 milijarde EUR) – in razpolaga s preko 10 milijardami za različne faze tehnološkega razvoja od ideje do zagonskih podjetij (angl. start-up company) in majhnih in srednje velikih podjetij (small & medium-sized enterprise – SME). Svet vodi Upravni odbor (EIC Board), sestavljen iz neodvisnih imenovanih predstavnikov inovacijskega ekosistema (podjetniki, raziskovalci, investitorji, podjetja in drugi deležniki ekosistema).

Evropska komisija je januarja 2021 podpisala memorandum o soglasju (angl. Memorandum of Understanding – MoU) med Evropskim svetom za inovacije (EIC) in Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo (EIT), da bi okrepila svoje sodelovanje za podporo najboljšim evropskim podjetnikom.

Povezava na možnosti financiranja, ki jih ponuja Evropski svet za inovacije:

 • Stezosledec (EIC Pathfinder) – Podpora raziskovalnim in globokotehnološkim projektom z visoko stopnjo znanstvene ambicioznosti in tveganja:
  • financira raziskave za razvoj znanstvene podlage, na kateri temeljijo prebojne tehnologije,
  • podpira najzgodnejše faze znanstvenih, tehnoloških ali globokotehnoloških raziskav in razvoja,
  • cilja na projekte, ki gradijo na novih, vrhunskih usmeritvah v znanosti in tehnologiji, da se preobrne področje in trg ali ustvarijo nove priložnosti,
  • uresničevanje inovativnih tehnoloških rešitev za opredelitev, razvoj in razširitev prebojnih tehnologij in prelomnih inovacij v Evropi.
 • Prehod (EIC Transition) – Podpora pri zorenju in potrjevanju novih idej od laboratorija do podjetja. Most med raziskavami in razvojem aplikacij. Program nudi podporo srednje velikim in mahnim podjetjem (SME), zagonskim podjetjem in ustanovam, ki:
  • so opredelili rezultate projektov, ki jih financira EU, z obetavnim komercialnim potencialom, ki bi lahko bili podlaga za inovacije in obetavna nova podjetja,
  • predvidevajo novo obetavno tehnologijo, ki je pripravljena na naslednje korake v smeri njenega dozorevanja in potrjevanja, da bi jo nadalje razvili in potrdili za nekatere posebne komercialne aplikacije z velikim potencialom,
  • so opravili predhodno tržno raziskavo, da bi opredelili potencialne trge za svojo inovacijo in raziskali potencialne konkurente,
  • nameravajo oblikovati motivirano in podjetniško ekipo z različnimi znanji, vključno z raziskovalci, poslovneži, tržniki itd. za razvoj in vodenje ideje do komercialnega uspeha.
 • Pospeševalnik (EIC Accelerator) – Podpora zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem pri razvoju in širjenju na nove trge ali rušenju obstoječih trgov, ki:
  • imajo inovativen, prebojni izdelek, storitev ali poslovni model, ki bi lahko ustvaril nove trge ali porušil obstoječe trge v Evropi in celo po vsem svetu,
  • imajo ambicije in zavezo za povečanje obsega,
  • iščejo znatna finančna sredstva, vendar so tveganja, povezana z njimi, prevelika, da bi jih vlagali samo zasebni vlagatelji.
Slika. Ključni učinki v podporo globokim tehnološkim inovacijam (vir: European Commission, European Innovation Council and SMEs Executive Agency, Key impacts in support of deep tech innovation – 2023, Publications Office of the European Union, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2826/785590).

URL: https://eic.ec.europa.eu/index_en