Carbon Majors


About Carbon Majors (prevod):

Carbon Majors je zbirka podatkov o pretekli proizvodnji 122 največjih svetovnih proizvajalcev nafte, plina, premoga in cementa. Ti podatki se uporabljajo za količinsko opredelitev neposrednih emisij iz obratovanja in emisij iz zgorevanja tržnih proizvodov, ki jih je mogoče pripisati tem subjektom. Ti subjekti vključujejo: 75 podjetij v lasti vlagateljev, 36 podjetij v državni lasti in 11 držav članic, 82 subjektov, ki proizvajajo nafto, 81 subjektov, ki proizvajajo plin, 49 subjektov, ki proizvajajo premog, 6 subjektov, ki proizvajajo cement.

Podatki segajo v leto 1854 in vsebujejo več kot 1,42 1012 ton CO2e, kar zajema 72 % svetovnih emisij fosilnih goriv in cementa od začetka industrijske revolucije leta 1751.

Na njihovih spletnih straneh najedmo naslednje podrobne podatke:

  • Metodologija – Podatkovna zbirka Carbon Majors je namenjena sledenju emisij toplogrednih plinov iz fosilnih goriv in cementa, ki jih proizvajajo podjetja, in sicer od leta 1854 do danes. V tem razdelku je podan pregled metodologije, ki jo Carbon Majors uporablja za dosego tega cilja. Podrobnejši opis te metodologije, vključno z razpravo o protokolu obračunavanja, izračunu faktorjev emisij, zgodovinskem pripisovanju, negotovostih itd., najdete v članku: “Heede (2014) Carbon Majors: Methods & Results Report“. Čeprav je v tem dokumentu opisana uporabljena metodologija, so se metode shranjevanja in obdelave podatkov ter izhodni formati spremenili, odkar je podatkovno zbirko prvotno objavil Inštitut za podnebno odgovornost (Climate Accountability Institute).
  • Subjekti, ki so glavni proizvajalci ogljika (Carbon Major Entities) – Carbon Majors sledi emisijam nekaterih največjih proizvajalcev fosilnih goriv in cementa glede na njihovo proizvodnjo. Carbon Majors vsebuje 122 največjih svetovnih proizvajalcev nafte, plina, premoga in cementa ter več kot 1,42 ton CO2e. V spletni preglednici so povzete ugotovitve podrobne analize – podatke lahko filitriramo glede na:
    • blago (cement, premog, naravni plin, utekočinjena nafta in naravni plin – Commodity: Cement, Coal, Natural Gas, Oil & Natural Gas Liquids),
    • regijo (Region) – podatkov o Sloveniji ni na voljo, niti skupnih podatkov za Evropsko unijo
    • vrsto subjekta (podjetja v lasti vlagateljev, nacionalne države, podjetja v državni lasti – Type: Invester-owned Company, Nation State, State-owned Entity).
  • Podatki (Downloads) – Podatkovni niz Carbon Majors je odprtokoden, na voljo za prenos v obliki datotek CSV za nekomercialno uporabo. Veljajo pogoji in določila InfluenceMap. Podatki se posodabljajo vsako leto novembra, naslednji prenosi pa predstavljajo najnovejše razpoložljive podatke.
Slika: Glavni proizvajalci ogljika ter globalne emisije fosilnih goriv in cementa, 1854-2022
Ta graf prikazuje emisije ogljikovega dioksida, ki jih povzročajo ogljikova goriva in cement, ki jih proizvajajo podjetja Carbon Majors, ter jih primerja s skupnimi svetovnimi emisijami fosilnih goriv in cementa (Vir: https://carbonmajors.org/index.html).

URL: https://carbonmajors.org/index.html