Zhou et al. (2024) Urban flood risk management needs nature-based solutions: a coupled social-ecological system perspective. npj Urban Sustainability 4, 25

Zhou K, Kong F, Yin H et al. (2024) Urban flood risk management needs nature-based solutions: a coupled social-ecological system perspective. npj Urban Sustainability 4, 25. https://doi.org/10.1038/s42949-024-00162-z – open access pdf

Abstract (povzetek):

Za obvladovanje poplavne ogroženosti v mestih (Flood Risk Management – FRM) se zagovarja vse več rešitev, ki temeljijo na naravi (angl. Nature-based Solutions – NbS). Vendar pa še vedno ni znano, ali NbS za FRM (NbS-FRM) prinaša socialne in ekološke dodatne koristi. Predlagamo in uporabljamo konceptualni okvir s povezano družbeno-ekološko perspektivo, da bi raziskali in opredelili tak “win-win” potencial pri NbS-FRM. S pregledom obsega njihove izvedbe ugotavljamo, da so ekološki ukrepi FRM po svetu neenakomerno razporejeni in da imajo lahko tisti, ki so usmerjeni izključno v blaženje poplav, nenamerne negativne posledice za družbo in ekosisteme. Pri razvijanju tega okvira z dokazi iz pregledanih študij ugotavljamo, da ima NbS-FRM potencial za zagotavljanje družbenih in ekoloških dodatnih koristi, pri čemer so še vedno prisotne vrzeli, vključno s pomanjkanjem razmišljanja o odpornosti, neustreznim upoštevanjem okoljskih sprememb in omejenimi skupnimi prizadevanji za obvladovanje kompromisov. Predlagani okvir kaže, kako napredovati, da bi izkoristili NbS za pravično in trajnostno FRM z izboljšano blaginjo ljudi in zdravjem ekosistemov.

Slika. Posegi NbS za varstvo pred različnimi vrstami poplav – Legenda: a) zaščita mangrov za blažitev obalnih valov; b) sajenje dreves na obrežnih območjih za ublažitev poplavnih voda; c) deževni vrtovi in zelene strehe za uravnavanje lokalnega odtoka padavinske vode
(vir: https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fs42949-024-00162-z/MediaObjects/42949_2024_162_Fig1_HTML.png?as=webp).
Slika. Ključne značilnosti ekoloških ukrepov v urbanih študijah FRM – Legenda: a) Globalna porazdelitev števila publikacij. b) Vrsta ekoloških ukrepov v študijah urbanega FRM. c) Pogostost različnih ukrepov, ki so poročali o neželenih učinkih na socialne in ekološke sisteme. d) Število in značilnosti primerov NbS v študijah urbanega FRM za reševanje socialnih in ekoloških izzivov
(vir: https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fs42949-024-00162-z/MediaObjects/42949_2024_162_Fig2_HTML.png?as=webp).
Slika. Prednostni koraki za “win-win” NbS pri obvladovanju poplavne ogroženosti mest – Komentar: Koraki ustrezajo trem razsežnostim družbeno-ekoloških interakcij, vključno z (1) izkoriščanjem razmišljanja o odpornosti na poplave za dvig ravni prilagodljivega načrtovanja NbS za lokalno družbo in ekosistem; (2) razvojem celovitih orodij za zajemanje povezane dinamike družbenih vedenj, človekovih dejavnosti in ekoloških procesov v spreminjajočem se okolju ter (3) krepitvijo pristopov sodelovanja za spremljanje in upravljanje “win-win” rešitev za dolgoročne skupne koristi v urbanem FRM
(vir: https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fs42949-024-00162-z/MediaObjects/42949_2024_162_Fig3_HTML.png?as=webp).
Slika. Shematski prikaz okvira socialno-ekološkega sistema (SES) – Komentar: Polne puščične povezave predstavljajo procese več spremenljivk, ki s svojimi interakcijami oblikujejo rezultate, medtem ko črtkane puščice predstavljajo povratne informacije od rezultatov do področij družbenega in ekološkega sistema.
a) Družbeno-ekološke interakcije so popravljene po Ostrom (2009) A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems, Science 325, 419–422. Medsebojno delovanje ključnih družbenih in ekoloških spremenljivk je posredovano s širšimi ukrepi in odzivi v SES ter lahko privede do različnih ekoloških in družbenih izidov.
b) Konceptualni okvir, ki prikazuje, kako lahko NbS-FRM povezuje domene družbenih in ekoloških sistemov. Ta okvir ponazarja družbeno-ekološke interakcije, ki jih povzročajo posegi NbS, vključno s povezovanjem družbenih in ekoloških dejavnikov (D1), povezovanjem človekovih dejavnosti s hidrološkimi odzivi (D2) in uravnoteženjem morebitnih kompromisnih učinkov (D3) v družbeno-ekološkem sistemu, povezanem z NbS-FRM. (vir: https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fs42949-024-00162-z/MediaObjects/42949_2024_162_Fig5_HTML.png?as=webp).