Walston et al. (2024) If you build it, will they come? Insect community responses to habitat establishment at solar energy facilities in Minnesota, USA. Environmental Research Letters 19, 1

Walston LJ, Hartmann HM, Fox L et al. (2024) If you build it, will they come? Insect community responses to habitat establishment at solar energy facilities in Minnesota, USA. Environmental Research Letters 19, 1, 014053 – https://doi.org/10.1088/1748-9326/ad0f72 – CC BY 4.0 – open access pdf

Abstract (povzetek):

Globalno zmanjševanje populacij žuželk ima pomembne posledice za biotsko raznovrstnost in zanesljivo preskrbo s hrano. Za izravnavo tega upadanja bi lahko z obnovo in izboljšanjem habitatov v kmetijski krajini vzajemno zaščitili populacije žuželk in njihove opraševalne storitve za pridelavo kmetijskih pridelkov. Širjenje razvoja izrabe sončne energije v kmetijski krajini predstavlja priložnost za dvojno uporabo zemljišč za proizvodnjo energije in ohranjanje biotske raznovrstnosti z zasaditvijo trav in zelišč okoli nizov fotonapetostnih sončnih panelov (“habitat sončnih opraševalcev”). V petih letih (2018-2022) smo izvedli longitudinalno terensko študijo, da bi razumeli, kako so se združbe žuželk odzvale na novo vzpostavljen habitat na objektih za sončno energijo v kmetijski krajini, in sicer z ocenjevanjem: (1) časovnih sprememb v številčnosti in raznolikosti cvetočih rastlin; (2) časovnih sprememb v številčnosti in raznolikosti žuželk ter (3) opraševalnih storitev habitata sončnih opraševalcev s primerjavo obiska opraševalcev na kmetijskih poljih blizu habitata sončnih opraševalcev z drugimi lokacijami kmetijskih polj. Ugotovili smo, da so se sčasoma povečale vse metrike habitata in biotske raznovrstnosti: cvetlični rang, bogastvo vrst cvetočih rastlin, raznolikost skupin žuželk, številčnost domačih čebel in skupna številčnost žuželk, pri čemer se je časovno najbolj opazno povečala številčnost domačih čebel. Ugotovili smo tudi pozitivne učinke bližine habitata sončnih opraševalcev na obisk čebel na bližnjih poljih soje (Glycine max). Obisk čebel na cvetovih soje v bližini habitata sončnih opraševalcev je bil primerljiv z obiskom čebel na soji v bližini travnatih površin, vključenih v program varstvenih rezervatov, in večji od obiska čebel na cvetovih soje v notranjosti polj in ob cestah. Naša opažanja poudarjajo razmeroma hiter (<4 leta) odziv skupnosti žuželk na dejavnosti obnove travišč in zagotavljajo podporo habitatom sončnih opraševalcev kot izvedljivi varstveni praksi za zaščito biotske raznovrstnosti in povečanje prehranske varnosti v kmetijski krajini.

Zanimiv prispevek, kako lahko zagotavljanje obnovljivega energetskega vira, kot je polje sončnih panelov na kmetijskih površinah, oneme zagotovi preživetje in obnovo števila žuželj opraševalcev in s tem prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ad0f72/meta