Otto et al. (2023) Climate change increased extreme monsoon rainfall, flooding highly vulnerable communities in Pakistan. Environmental Research: Climate 2, 2

Otto FEL, Zacharian M, Saeed F et al (2023) Climate change increased extreme monsoon rainfall, flooding highly vulnerable communities in Pakistan, Environmental Research: Climate 2, 025001. https//doi.org/10.1088/2752-5295/cbfd5 – open access pdf

Abstract (povzetek):

Neposredna posledica izrednih monsunskih padavin v poletni sezoni 2022 so bile najhujše poplave v zgodovini Pakistana. Za razumevanje vloge podnebnih sprememb pri tem dogodku uporabljamo verjetnostno metodologijo pripisovanja dogodkov ter podrobno oceno dinamike. Številni od razpoložljivih najsodobnejših podnebnih modelov imajo težave pri simuliranju teh značilnosti padavin. Tisti, ki uspešno opravijo naš ocenjevalni test, na splošno kažejo veliko manjše spremembe v verjetnosti in intenzivnosti ekstremnih padavin kot trend, ki smo ga ugotovili pri opazovanjih. To razhajanje kaže, da imajo lahko pomembno vlogo dolgoročna spremenljivost ali procesi, ki jih naša ocena morda ne zajema, zaradi česar ni mogoče količinsko opredeliti splošne vloge podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek. Vendar večina modelov in opazovanj, ki smo jih analizirali, kaže, da so intenzivne padavine s segrevanjem Pakistana postale močnejše. Nekateri od teh modelov kažejo, da bi se lahko zaradi podnebnih sprememb intenzivnost padavin povečala do 50 %. K uničujočim posledicam so prispevali tudi bližina človeških naselij, infrastrukture (hiše, stavbe, mostovi) in kmetijskih zemljišč poplavnim območjem, neustrezna infrastruktura, omejena predhodna zmogljivost za zmanjšanje tveganja, zastarel sistem upravljanja rek, temeljne ranljivosti, ki so posledica visoke stopnje revščine in socialno-ekonomskih dejavnikov (npr. spol, starost, dohodek in izobrazba), ter nenehne politične in gospodarske nestabilnosti. Tako trenutne razmere kot morebitno nadaljnje povečanje ekstremnih viškov padavin nad Pakistanom v luči antropogenih podnebnih sprememb poudarjajo, da je v Pakistanu nujno treba zmanjšati ranljivost za ekstremne vremenske razmere.