Friedlingstein et al. (2022) Global Carbon Budget 2021. Earth System Science Data 14, 1917-2005

Friedlingstein P et al. (2022), Global carbon Budget 2021. Earth System Science Data 14(4), 1917-2005 – https://doi.org/10.5194/essd-14-1917-2022 – CC BY 4.0

Abstract (prevod):

Natančna ocena antropogenih emisij ogljikovega dioksida (CO2) in njihove prerazporeditve med ozračjem, oceani in kopensko biosfero v spreminjajočem se podnebju je ključnega pomena za boljše razumevanje globalnega ogljikovega cikla, podporo razvoju podnebnih politik in napovedovanje prihodnjih podnebnih sprememb. V tem prispevku opisujemo in sintetiziramo podatkovne zbirke in metodologijo za količinsko opredelitev petih glavnih sestavin globalne bilance ogljika in njegove negotovosti. Fosilne emisije CO2 (EFOS) temeljijo na statističnih podatkih o energiji in proizvodnji cementa, emisije zaradi spremembe rabe tal (ELUC), predvsem krčenje gozdov, pa na podatkih o rabi tal in spremembi rabe tal ter bilančnih modelih. Koncentracija CO2 v ozračju se meri neposredno, njena stopnja rasti (GATM) pa se izračuna iz letnih sprememb koncentracije. Ponor CO2 v oceanih (SOCEAN) je ocenjen z modeli globalne oceanske biogeokemije in podatkovnimi produkti, ki temeljijo na opazovanjih. Kopenski ponor CO2 (SLAND) je ocenjen z dinamičnimi globalnimi modeli vegetacije. Nastalo neravnovesje bilance ogljika (BIM), razlika med ocenjenimi skupnimi emisijami in ocenjenimi spremembami v ozračju, oceanu in kopenski biosferi, je merilo nepopolnih podatkov in razumevanja sodobnega kroženja ogljika. Vse negotovosti so navedene kot ±1σ . Prvič je prikazan pristop za uskladitev razlike v naši oceni ELUC s tisto iz nacionalnih evidenc toplogrednih plinov, kar podpira oceno skupnega napredka pri bblaženju vpliva podnebja.

Vir: Slika 2. Shematski prikaz celotnega motenja globalnega kroženja ogljika, ki ga povzročajo antropogene dejavnosti, v povprečju
za desetletje 2011-2020. Za ustrezne puščice in enote glej legende. Negotovost pri stopnji rasti atmosferskega CO2 je zelo majhna (±0,02 GtC yr-1) in je na sliki zanemarjena. Antropogeni motnje se pojavijo na vrhu aktivnega ogljikovega cikla, pri čemer so tokovi in zaloge prikazani v ozadju in so za vse številke vzeti iz Canadell et al. (2022), razen za zaloge ogljika v obalah, ki so iz pregleda literature o obalnih morskih sedimentih (Price in Warren, 2016). (Fig. 2 in Friedlingstein et al., 2022)