USGCRP (2016) The Impacts of Climate Change on Human Health in the United States: A Scientific Assessment


Crimmins A, Balbus J, Gamble JL et al. (Eds.) (2016) The Impacts of Climate Change on Human Health in the United States: A Scientific Assessment. U.S. Global Change Research Program, Washington, DC, 312 pp.  http://dx.doi.org/10.7930/J0R49NQX – free article pdf

Podnebne spremembe so velika grožnja zdravju Američanov. V tej znanstveni monografiji je preučeno, kako podnebne spremembe že vplivajo na zdravje ljudi in kakšne spremembe se lahko zgodijo v prihodnosti.

Executive Summary (izvršni povzetek):

Podnebne spremembe ogrožajo zdravje in blaginjo ljudi v Združenih državah Amerike. Ameriški raziskovalni program o globalnih spremembah (U.S. Global Change Research Program – USGCRP) in njegova ocena o podnebju in zdravju je bila pripravljena za boljše razumevanje in obveščanje javnosti o odločitvah o tej naraščajoči grožnji. Ta znanstvena ocena, ki jo je v okviru akcijskega načrta predsednika ZDA, je glavno poročilo trajnostnega procesa priprave nacionalne podnebne ocene (National Climate Assessment – NCA). Poročilo se odziva na mandata Kongresa ZDA iz leta 1990 za pomoč državi pri razumevanju, ocenjevanju, napovedovanju in odzivanju na naravne globalnih sprememb in tiste, ki jih povzroča človek. Agencije programa USGCRP so opredelile vplive na zdravje kot prednostno temo za pripravo znanstvene oceno.
Namen te ocene je zagotoviti izčrpno, na dokazih temelječo in, kjer je to mogoče, kvantitativno ocenitev opaženih in predvidenih vplivov podnebnih sprememb na zdravje ljudi v Združenih državah Amerike. Pričujoča ocena je bila pripravljena za obveščanje uradnikov javnega zdravstva, mestnih oblasti in služb, ki se ukvarjajo z načrtovanjem mest in odpravljanjem posledic naravnih nesreč, odločevalce in druge zainteresirane strani v vladi in zunaj nje, ki jih zanima za boljše razumevanje tveganj, ki jih podnebne spremembe predstavljajo za zdravje ljudi.

Znanstvena cena vplivov podnebnih sprememb na javno zdravje v ZDA razen zgoraj prikazanega izvršnega povzetka (Executive Summary) sestavlja 9 poglavij:

 • Poglavje 1. Uvod – Podnebne spremembe in zdravje ljudi (Climate Change and Human Health)
 • Poglavje 2. Smrt in bolezen zaradi temperature (Temperature-Related Death and Illness) – zaključki za javno zdravje so:
  • Prihodnje povečanje števila smrtnih žrtev zaradi temperature – ključna ugotovitev 1: Na podlagi sedanje občutljivosti na vročino se do konca 21. stoletja zaradi podnebnih sprememb vsako leto pričakuje povečanje števila prezgodnjih smrtnih žrtev zaradi vročine poleti za več tisoč do deset tisoč [zelo verjetno, visoko zaupanje] in zmanjšanje števila prezgodnjih smrti zaradi mraza pozimi [zelo verjetno, srednje zaupanje]. Prihodnje prilagajanje bo zelo verjetno zmanjšalo te vplive (glej ključne ugotovitve pod točko 3 – Spreminjajoča se toleranca na ekstremno vročino). Zmanjšanje števila smrtnih primerov zaradi mraza bo predvidoma manjše od povečanja števila smrtnih primerov zaradi vročine v večini regij [verjetno, srednje zaupanje].
  • Tudi majhne razlike od povprečnih sezonskih temperatur povzročajo bolezni in smrt – Ključna ugotovitev 2: Dnevi, ki so poleti bolj vroči kot običajno, ali pozimi bolj hladni kot običajno, so povezani s povečanim številom bolezni in smrti [zelo visoko zaupanje]. Učinki na umrljivost so opaženi tudi pri majhnih razlikah od sezonskih povprečnih temperatur [visoko zaupanje]. Ker se majhne temperaturne razlike pojavljajo veliko pogosteje kot velike temperaturne razlike, bi neupoštevanje učinka teh majhnih razlik povzročilo podcenjevanje prihodnjega vpliva podnebnih sprememb [verjetno, visoko zaupanje].
  • Spreminjajoča se toleranca na ekstremno vročino – ključna ugotovitev 3: Sčasoma je bilo opaženo povečanje tolerance prebivalstva na ekstremno vročino [zelo visoko zaupanje]. Spremembe te tolerance so bile med drugim povezane s povečano uporabo klimatskih naprav, izboljšanimi socialnimi odzivi in/ali fiziološko aklimatizacijo [srednje zaupanje]. Pričakovano povečanje te tolerance v prihodnosti bo zmanjšalo predvideno povečanje števila smrtnih primerov zaradi vročine [zelo verjetno, zelo visoko zaupanje].
  • Nekatere populacije z večjim tveganjem – Ključna ugotovitev 4: Starejši odrasli in otroci imajo večje tveganje, da umrejo ali zbolijo zaradi hude vročine [zelo visoko zaupanje]. Ljudje, ki delajo na prostem, socialno izolirani in ekonomsko prikrajšani, tisti s kroničnimi boleznimi ter nekatere nebelske skupnosti so prav tako posebej izpostavljeni smrti ali bolezni [zelo visoko zaupanje].
 • Poglavje 3. Vpliv kakovosti zraka (Air Quality Impacts) – zaključki za javno zdravje so:
  • Povečani vplivi ozona na zdravje – ključna ugotovitev 1: Podnebne spremembe bodo v prihodnosti otežile vsak regulativni pristop za zmanjšanje onesnaženosti s prizemnim ozonom, saj bodo meteorološki pogoji vse bolj ugodni za nastajanje ozona nad večino Združenih držav [verjetno, visoko zaupanje]. Če se to ne bo izravnalo z dodatnim zmanjšanjem emisij predhodnikov ozona, bo to povečanje ozona zaradi podnebja povzročilo prezgodnjo smrt, obisk bolnišnic, izgubo šolskih dni in akutne simptome dihanja [verjetno, visoko zanesljivo].
  • Povečan vpliv požarov v naravi na zdravje – ključna ugotovitev 2: požari v naravi povzročajo emisije drobnih delcev in predhodnikov ozona, ki povečujejo tveganje za prezgodnjo smrt ter škodljive kronične in akutne posledice za zdravje srca in ožilja ter dihal [verjetno, visoko zaupanje]. Podnebne spremembe naj bi povečale število in resnost naravnih požarov v naravi v nekaterih delih Združenih držav, kar bo povečalo emisije delcev in predhodnikov ozona ter povzročilo dodatne škodljive posledice za zdravje [verjetno, visoko zaupanje].
  • Poslabšanje stanja alergij in astme – ključna ugotovitev 3: Podnebne spremembe, zlasti naraščajoče temperature, spremenjeni vzorci padavin in in naraščajoče koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju bodo po pričakovanjih prispevale k povečanju nekaterih alergenov v zraku in s tem povezanim povečanjem števila epizod astme in drugih alergijskih bolezni [Visoka stopnja zaupanja].
 • Poglavje 4. Ekstremni dogodki (Extreme Events) – zaključki za javno zdravje so:
  • Večja izpostavljenost ekstremnim dogodkom – ključna ugotovitev 1: Vplivi na zdravje zaradi podnebnih sprememb in spremenjene izpostavljenosti ekstremnim dogodkom, vključujejo smrt, poškodbe ali bolezni; poslabšanje osnovnih zdravstvenih stanj; in škodljive učinke na duševno zdravje [visoko zaupanje]. Podnebne spremembe bodo povečale tveganje izpostavljenosti v nekaterih regijah Združenih držav Amerike zaradi predvidenega povečanja pogostosti in/ali intenzivnosti suše, gozdnih požarov ter poplav, povezanih z ekstremnimi padavinami in orkani [srednje zaupanje].
  • Motnje v delovanju osnovne infrastrukture – ključna ugotovitev 2: Številne vrste izrednih dogodkov, povezanih s podnebnimi spremembami, povzročajo motnje v delovanju infrastrukture, vključno z električno energijo, vodo, prometnimi in komunikacijskimi sistemi, ki so bistveni za ohranjanje dostopa do zdravstvenega varstva in storitev odzivanja na izredne razmere ter varovanja zdravja ljudi [visoko zaupanje].
  • Ranljivost za obalne poplave – ključna ugotovitev 3: Obalno prebivalstvo, ki je bolj ranljivo za vplive obalnih poplav na zdravje, vključuje invalide ali osebe z drugimi potrebami po dostopu in funkcionalnostih, nekatere nebelske skupine prebivalstva, starejše odrasle, nosečnice in otroke, prebivalce z nizkimi dohodki ter nekatere poklicne skupine [visoko zaupanje]. Podnebne spremembe bodo povečale tveganje izpostavljenosti obalnim poplavam zaradi povečanja ekstremnih padavin in intenzivnosti orkanov ter količine padavin, pa tudi zaradi dviga morske gladine in posledičnega povečanja neurnih poplavnih valov morja [visoko zaupanje].
 • Poglavje 5. Prenosljive bolezni (Vector-Borne Diseases) – zaključki za javno zdravje so:
  • Spreminjajoča se porazdelitev prenašalcev in prenosljivih bolezni – ključna ugotovitev 1: Podnebne spremembe naj bi spremenile geografsko in sezonsko porazdelitev obstoječih prenašalcev in prenosljivih bolezni [verjetno, visoka stopnja zaupanja].
  • Zgodnejša aktivnost klopov in širjenje območja razširjenosti proti severu – ključna ugotovitev 2: Klopi, ki lahko prenašajo bakterije, ki povzročajo boreliozo, in druge patogene organizme, bodo zaradi višjih temperatur, povezanih s podnebnimi spremembami, prej sezonsko aktivni in se bodo na splošno širili proti severu [verjetno, visoko zaupanje]. Daljša sezonska aktivnost in širjenje geografskega območja teh klopov bosta povečala tveganje izpostavljenosti ljudi klopom [verjetno, srednje zanesljivo].
  • Spreminjanje dinamike bolezni, ki jih prenašajo komarji – ključna ugotovitev 3: Zviševanje temperatur, spreminjanje vzorcev padavin in večja pogostost nekaterih ekstremnih vremenskih dogodkov, povezanih s podnebnimi spremembami, bodo vplivali na razširjenost, številčnost in razširjenost okužb pri komarjih, ki prenašajo virus Zahodnega Nila in druge patogene, saj se bodo spremenili razpoložljivost habitatov ter stopnje razmnoževanja komarjev in virusov [zelo verjetno, visoko zaupanje]. Spremembe v razširjenosti, številčnosti in stopnji okužbe komarjev bodo vplivale na izpostavljenost ljudi ugrizom okuženih komarjev, kar naj bi spremenilo tveganje za človeške bolezni [zelo verjetno, srednje zanesljivo].
  • Pojav novih prenosljivih patogenov – ključna ugotovitev 4: Pričakuje se, da se bodo prenosljivi patogeni, pojavili ali ponovno pojavili zaradi medsebojnega delovanja podnebnih dejavnikov z mnogimi drugimi dejavniki, kot je spreminjanje vzorcev rabe tal [verjetno, visoko zaupanje]. Učinki na človeške bolezni bodo omejeni s prilagoditveno zmogljivostjo človeških populacij, kot so prakse nadzora nad prenašalci ali osebni zaščitni ukrepi [verjetno, visoko zaupanje].
 • Poglavje 6. Bolezni, povezane z vodo (Water-Related Illness) – zaključki za javno zdravje so:
  • Sezonske in geografske spremembe tveganja za z vodo prenosljive bolezni – ključna ugotovitev 1: Povečanje temperature vode, povezano s podnebnimi spremembami, bo spremenilo sezonska obdobja rasti in geografsko območje primernega habitata za sladkovodne škodljive alge, ki povzročajo toksine [zelo verjetno, visoko zaupanje], nekatere naravno prisotne bakterije Vibrio [zelo verjetno, srednje zaupanje] in morske škodljive alge, ki povzročajo toksine [verjetno, srednje zaupanje]. Te spremembe bodo povečale tveganje izpostavljenosti patogenom, ki se prenašajo z vodo, in toksinom alg, ki lahko povzročijo različne bolezni [srednje verjetno].
  • Površinski odtok voda zaradi ekstremnih padavin povečuje tveganje izpostavljenosti – ključna ugotovitev 2: Površinski odtok voda zaradi pogostejših in intenzivnejših ekstremnih padavin bo vse bolj ogrožal vode namenjeni rekreaciji, vode za nabiranje školjk in vire pitne vode in sicer zaradi večjega vnosa patogenov in razširjenosti cvetenja strupenih alg [visoko zaupanje]. Posledično se bo povečalo tveganje izpostavljenosti ljudi povzročiteljem bolezni, povezanih z vodo [srednje zaupanje].
  • Okvare vodne infrastrukture – ključna ugotovitev 3: Povečanje števila nekaterih ekstremnih vremenskih dogodkov in neurnih poplavnih valov morja bo povečalo tveganje, da bo infrastruktura za pitno vodo, odpadno vodo in padavinsko vodo odpovedala zaradi poškodb ali prekoračitve zmogljivosti sistema, zlasti na območjih s starajočo se infrastrukturo [visoko zaupanje]. Posledično se bo povečalo tveganje izpostavljenost z vodo povezanim patogenom, kemikalijam in toksinom iz alg na območjih z vodami namenjenimi rekreaciji in na območjih, namenjenih pridelavi školj in lupinarjev ter v pitni vodi, kjer odpovedo čistilni filtri [srednje zaupanje].
 • Poglavje 7. Varnost, prehrana in distribucija hrane (Food Safety, Nutrition, and Distribution) – zaključki za javno zdravje so:
  • Povečano tveganje za bolezni, ki se prenašajo s hrano – ključna ugotovitev 1: Podnebne spremembe, vključno z naraščajočimi temperaturami in spremembami vremenskih ekstremov, bodo po pričakovanjih povečale izpostavljenost hrane nekaterim patogenim organizmom in toksinom [verjetno, visoko zaupanje]. To bo povečalo tveganje za negativne vplive na zdravje [verjetno, srednje zanesljivo], vendar bo dejanska pojavnost bolezni, ki se prenašajo s hrano, odvisna od učinkovitosti praks, ki varujejo hrano v Združenih državah [visoko zanesljivo].
  • Kemična onesnaževala v prehranski verigi – ključna ugotovitev 2: Podnebne spremembe bodo povečale izpostavljenost ljudi kemičnim onesnaževalom v hrani po več poteh [verjetno, srednje zanesljivo]. Povišane temperature morske površine bodo povzročile večje kopičenje živega srebra v morski hrani [verjetno, srednja stopnja zaupanja], medtem ko bo povečanje števila ekstremnih vremenskih dogodkov vneslo onesnaževala v prehranjevalno verigo [verjetno, srednja stopnja zaupanja]. Povečanje koncentracije ogljikovega dioksida in podnebne spremembe bodo spremenile pojavnost in razširjenost škodljivcev, parazitov in mikrobov [zelo verjetno, visoko zaupanje], kar bo povzročilo povečanje uporabe pesticidov in veterinarskih zdravil [verjetno, srednje velika verjetnost].
  • Naraščanje ogljikovega dioksida zmanjšuje hranilno vrednost hrane – ključna ugotovitev 3: Hranilna vrednost kmetijsko pomembnih živilskih pridelkov, kot sta pšenica in riž, se bo zmanjšala, saj naraščajoče ravni ogljikovega dioksida v ozračju še naprej zmanjšujejo koncentracije beljakovin in bistvenih mineralov v večini rastlinskih vrst [zelo verjetno, visoko zaupanje].
  • Ekstremno vreme omejuje dostop do varne hrane – ključna ugotovitev 4: Povečanje pogostosti ali intenzivnosti nekaterih ekstremnih vremenskih pojavov, povezanih s podnebnimi spremembami, bo povečalo motnje pri distribuciji hrane, saj bo poškodovalo obstoječo infrastrukturo ali upočasnilo distribucijo hrane [verjetno, visoko zaupanje]. Te ovire povečujejo tveganje za poškodbe živil, ali kontaminacijo, kar bo omejilo razpoložljivost in dostop do varne in hranljive hrane, odvisno od obsega motenj in odpornosti infrastrukture za distribucijo hrane [srednja verjetnost].
 • Poglavje 8. Duševno zdravje in dobro počutje (Mental Health and Well-Being) – zaključki za javno zdravje so:
  • Izpostavljenost katastrofam ima posledice za duševno zdravje – ključna ugotovitev 1: Veliko ljudi, ki so izpostavljeni podnebnim ali vremenskim nesrečam, doživlja stres in resne posledice za duševno zdravje. Odvisno od vrste nesreče, njihove posledice vključujejo posttravmatsko stresno motnjo, depresijo in splošno tesnobo, ki se pogosto pojavijo hkrati [zelo visoko zaupanje]. Večina prizadetih oseb si sčasoma opomore, čeprav se pri znatnem deležu izpostavljenih posameznikov razvijejo kronične psihološke motnje [visoko zaupanje].
  • Posebne skupine ljudi so bolj ogrožene – ključna ugotovitev 2: Posebne skupine ljudi so bolj ogrožene zaradi stiske in drugih škodljivih posledic za duševno zdravje zaradi izpostavljenosti podnebnim ali vremenskim nesrečam. Te skupine vključujejo otroke, starejše, ženske (zlasti nosečnice in ženske po porodu), ljudi z že obstoječimi duševnimi boleznimi, ekonomsko prikrajšane, brezdomce in člane sil za zaščito in reševanje [visoko zaupanje]. Skupnosti, ki so odvisne od naravnega okolja za preživetje in prehrano, ter populacije, ki živijo na območjih, ki so najbolj dovzetna za določene podnebne spremembe, so izpostavljene večjemu tveganju za škodljive posledice za duševno zdravje [visoko zaupanje].
  • Grožnje podnebnih sprememb povzročajo posledice za duševno zdravje in socialne vplive – ključna ugotovitev 3: Veliko ljudi bo zaradi groženj podnebnih sprememb, zaznanih neposrednih izkušenj s podnebnimi spremembami in sprememb v lokalnem okolju doživelo škodljive posledice za duševno zdravje in socialne vplive [visoko zaupanje]. Predstavitve podnebnih sprememb v medijih in popularni kulturi vplivajo na odzive na stres ter duševno zdravje in dobro počutje [srednje zaupanje].
  • Ekstremna vročina povečuje tveganja za ljudi z duševnimi boleznimi – ključna ugotovitev 4: Ljudje z duševnimi boleznimi so bolj izpostavljeni tveganju za slabo telesno in duševno zdravje zaradi ekstremne vročine [visoko zaupanje]. Povečanje ekstremne vročine bo povečalo tveganje za bolezni in smrt za ljudi z duševnimi boleznimi, vključno s starejšimi in tistimi, ki jemljejo zdravila na recept, ki ki zmanjšujejo telesno sposobnost uravnavanja temperature [visoko zaupanje].
 • Poglavje 9. Problematične skupine prebivalstva (Populations of Concern) – zaključki za javno zdravje so:
  • Ranljivost se spreminja skozi čas in je odvisna od kraja – ključna ugotovitev 1: V Združenih državah Amerike se ljudje in skupnosti razlikujejo glede na izpostavljenost, prirojeno občutljivost in sposobnost prilagajanja za odzivanje in obvladovanje zdravstvenih groženj, povezanih s podnebnimi spremembami [zelo visoko zaupanje]. Ranljivost za podnebne spremembe se razlikuje v času in kraju, v skupnostih in med posamezniki v skupnostih [zelo visoko zaupanje].
  • Vplivi na zdravje se razlikujejo glede na starost in življenjsko obdobje – ključna ugotovitev 2: Ljudje so v različnih starostih in življenjskih obdobjih različno občutljivi na vplive podnebnih sprememb [zelo visoko zaupanje]. Na primer, zelo mladi in zelo stari ljudje so še posebej občutljivi na vplive na zdravje, povezane s podnebjem.
  • Družbene determinante zdravja v interakciji s podnebnimi dejavniki vplivajo na zdravstvena tveganja – ključna ugotovitev 3: Podnebne spremembe ogrožajo zdravje ljudi in skupnosti, saj vplivajo na izpostavljenost, občutljivost in sposobnost prilagajanja [visoko zaupanje]. Družbene determinante zdravja, kot so tiste, povezane s socialno-ekonomskimi dejavniki in razlikami v zdravju, lahko okrepijo, ublažijo ali kako drugače vplivajo na učinke na zdravje, povezane s podnebjem, zlasti kadar se ti dejavniki pojavijo hkrati ali blizu v času ali prostoru [visoko zaupanje].
  • Orodja za kartiranje in indeksi ranljivosti opredeljujejo tveganja za zdravje zaradi podnebnih sprememb – ključna ugotovitev 4: Uporaba geografskih podatkov in orodij omogoča bolj izpopolnjeno kartiranje dejavnikov tveganja in družbene ranljivosti za prepoznavanje in zaščito določenih lokacij in skupin ljudi [visoko zaupanje].

in dodatne priloge:

URL: https://health2016.globalchange.gov/