Tarasova et al. (2023) Shifts in flood generation processes exacerbate regional flood anomalies in Europe. Communications Earth & Environment 4, 49

Tarasova L, Lun D, Merz R et al. (2023) Shifts in flood generation processes exacerbate regional flood anomalies in Europe. Communications i Earth Environment 4, 49 – https://doi.org/10.1038/s43247-023-00714-8 – open access pdf – CC BY 4.0

Abstract (povzetek):

Anomalije v pogostosti rečnih poplav, tj. poplavno bogata ali revna obdobja, povzročajo pristranskost ocen poplavne ogroženosti in tako zmanjšujejo učinkovitost ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam. Čeprav so opazovanja nedavno potrdila prisotnost poplavnih anomalij v Evropi, njihovi natančni vzroki niso jasni. V tem prispevku analiziramo pretok in podnebna opazovanja v obdobju 1960-2010 ter pokažemo, da k pojavu regionalnih poplavnih anomalij bolj kot spremembe ekstremnih padavin prispevajo spremembe v procesih nastanka poplav. Premik od dežja na suhih tleh k dežju na mokrih tleh za 5 % je povečal pogostost poplavno bogatih obdobij v atlantski regiji, nasprotni premik v sredozemski regiji pa je povečal pogostost poplavno revnih obdobij, vendar bo verjetno povzročil pogostejše pojavljanje singularnih ekstremnih poplav. Poplavne anomalije, ki jih povzročajo spremenjeni procesi nastajanja poplav v Evropi, se lahko v segrevajočem se podnebju še okrepijo, zato jih je treba upoštevati pri ocenjevanju in obvladovanju poplav.

Slika. Spremembe v pogostosti nastajanja poplav v posameznih porečjih v Evropi.
a-d Povprečna sprememba pogostosti [%] na desetletje v obdobju 1960-2010 pri procesih nastajanja poplav, ocenjenih z uporabo Senovega naklona (a. dež -suha, b. dež-mokra, c. dež-sneg, in d. taljenje snega). Porečja s pomembnimi spremembami (Mann-Kendallov test, α = 0,05) so označena kot točke z večjo velikostjo. Za analizo trendov so bila upoštevana samo porečja z vsaj petimi poplavnimi dogodki, ki jih je povzročil ustrezen proces.
(vir: https://www.nature.com/articles/s43247-023-00714-8/figures/1).

URL: https://www.nature.com/articles/s43247-023-00714-8