Maaß et al. (2021) Human impact on fluvial systems in Europe with special regard to today’s river restorations. Environmental Sciences Europe 33, 119

Maaß AL, Schüttrumpf H & Lehmkuhl F (2021) Human impact on fluvial systems in Europe with special regard to today’s river restorations. Environonmental Sciences Europe 33, 119. https://doi.org/10.1186/s12302-021-00561-4 – open access pdf

Abstract (povzetek):

Podnebje, geologija, geomorfologija, tla, vegetacija, geomorfologija, hidrologija in vpliv človeka vplivajo na sisteme rek in njihovih poplavnih ravnic, zlasti na njihovo obremenitev s sedimenti in na morfologijo struge. Od začetka holocena je človekova dejavnost prisotna na različnih ravneh, od porečja do struge, in vse bolj vpliva na rečne sisteme. Danes se številni sistemi rek in njihovih poplavnih ravnic pri obnovi rek spreminjajo v “naravne” hidrodinamične in morfodinamične razmere brez vpliva človeka. Manjkajo podatki o zgodovinskih ali prej “naravnih” in tudi o današnjih razmerah. Spremembe “naravnih” tokov sedimentov v zadnjih stoletjih povzročajo spremembe rečne morfologije. Uspeh obnove rek je odvisen od obsežnega znanja o zgodovinski in današnji morfodinamiki rek. Zato je treba analizirati posledice zgodovinskih vplivov na rečno morfodinamiko in dodatno tudi prihodnje posledice sedanjih človekovih vplivov pri obnavljanju rek. Cilj tega pregleda je povzeti vplive povodij in rečnih strug od začetka holocena v Evropi na rečno morfodinamiko, kritično raziskati njihove posledice za okolje in oceniti možnost vrnitve v “naravno” morfološko stanje rek.

Slika. Shematski prikaz dejavnikov človekovega vpliva na sisteme rek in njihovih poplavnih ravnic v Zahodni Evropi od začetka holocena
(vir: https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1186%2Fs12302-021-00561-4/MediaObjects/12302_2021_561_Fig1_HTML.png?as=webp)
Slika. Povečanje ali zmanjšanje erozije tal zaradi vplivov povodja
(vir: https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1186%2Fs12302-021-00561-4/MediaObjects/12302_2021_561_Fig2_HTML.png?as=webp).
Slika. Razvoj rabe tal in erozija tal v Srednji Evropi (vir: https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1186%2Fs12302-021-00561-4/MediaObjects/12302_2021_561_Fig3_HTML.png?as=webp).
Slika. Posledice gradnje jezov na rečno morfodinamiko kot primer vpliva na rečno strugo (vir: https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1186%2Fs12302-021-00561-4/MediaObjects/12302_2021_561_Fig4_HTML.png?as=webp).