Rockström et al. (2023) Safe and just Earth system boundaries. Nature 619

Rockström, J., Gupta, J., Qin, D. et al. (2023) Safe and just Earth system boundaries. Nature 619, 102–111. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06083-8

Abstract (prevod):

Stabilnost in odpornost zemeljskega sistema ter blaginja ljudi sta neločljivo povezani, vendar se njune soodvisnosti na splošno premalo zavedamo, zato ju pogosto obravnavamo ločeno. V tem članku z modeliranjem in pregledom literature določamo varne in pravične meje zemeljskega sistema (ESB – Earth system boundaries) za podnebje, biosfero, vodne in hranilne cikle ter aerosole na globalni in subglobalni ravni. Predlagamo ESB za ohranjanje odpornosti in stabilnosti zemeljskega sistema (varne ESB) in čim manjšo izpostavljenost znatni škodi za ljudi zaradi sprememb zemeljskega sistema (nujen, vendar ne zadosten pogoj za pravičnost). Strožje od varnih ali pravičnih meja določamo integrirano varno in pravično ESB. Naše ugotovitve kažejo, da premisleki o pravičnosti bolj omejujejo integrirane ESB kot premisleki o varnosti za obremenitev podnebja in atmosferskega aerosola. Sedem od osmih globalno kvantificiranih varnih in pravičnih ESB ter vsaj dve regionalni varni in pravični ESB na več kot polovici svetovnega ozemlja so že presežene. Predlagamo, da naša ocena zagotavlja kvantitativno podlago za zaščito svetovnih skupnih dobrin za vse ljudi sedaj in v prihodnosti.

Full paper: open access – CC BY 4.0