van Daalen et al. (2022) The 2022 Europe report of the Lancet Countdown on health and climate change: towards a climate resilient future. The Lancet Public Health 7(11), e942-e965

van Daalen KR, Romanello M, Rockloev J et al. (2022) The 2022 Europe report of the Lancet Countdown on health and climate change: towards a climate resilient future. The Lancet Public Health 7(11), e942-e965 – https://doi.org/10.1016/S2468-2667(22)00197-9 – open access pdf

Executive Summary (povzetek):

V zadnjih nekaj desetletjih je bil v Evropi dosežen velik napredek na področju javnega zdravja, saj se je prezgodnja umrljivost drastično zmanjšala, pričakovana življenjska doba pa se je od leta 1980 podaljšala za skoraj 9 let. Evropske države imajo nekaj najboljših sistemov zdravstvenega varstva na svetu. Vendar se Evropa sooča s krizami brez primere in prekrivajočimi se krizami, ki škodujejo zdravju ljudi in njihovemu preživetju ter ogrožajo sposobnost prilagajanja, vključno s pandemijo COVID-19, rusko invazijo na Ukrajino, najhitreje rastočo migrantsko krizo po 2. svetovni vojni, razseljevanjem prebivalstva, degradacijo okolja in poglabljanjem neenakosti. V primerjavi s predindustrijsko dobo je bilo povprečno povečanje povprečne evropske temperature zraka na površju za skoraj 1 °C višje od povprečnega globalnega povečanja temperature, leto 2022 pa je bilo najbolj vroče evropsko poletje doslej. Evropa je kot tretje največje gospodarstvo na svetu in glavni povzročitelj globalnih kumulativnih emisij toplogrednih plinov ključni deležnik v svetovnem odzivu na podnebne spremembe ter ima globalno odgovornost in priložnost, da vodi prehod v nizkoogljično gospodarstvo ter bolj zdravo in odporno družbo.

Lancet Countdown v Evropi je sodelovanje 44 vodilnih raziskovalcev, ustanovljeno za spremljanje povezav med zdravjem in podnebnimi spremembami v Evropi ter za podporo trdnemu, na dokazih temelječemu odzivu za zaščito zdravja ljudi. To poročilo, ki odraža globalno poročilo Lancet Countdown, spremlja učinke podnebnih sprememb na zdravje in dodatne koristi podnebnih ukrepov za zdravje v Evropi. Kazalniki se bodo posodabljali vsako leto, vključeni pa bodo tudi novi kazalniki, da bi zagotovili širok pregled, ki bo pomagal usmerjati politike za ustvarjanje bolj podnebno odporne prihodnosti.

V članku je obravnavanih veliko kazalnikov, ki vplivajo na človekovo zdravje in so povezani s podnebnimi spremembami, tukaj prikazujemo v spodnji sliki le dinamiko ekstremnih podnebnih dogodkov v Evropi.

Slika. Ekstremni podnebni dogodki in z njimi povezani vplivi v Evropi –
(A) Povprečna letna izpostavljenost prebivalstva, tehtana s številom prebivalcev, zaradi požarov v naravi PM2.5 po evropskih regijah (krepko) in linearni trend (črtkano) v obdobju 2003-20. Koeficienti naklona (95 % CI), ki ustrezajo linearnemu trendu (sprememba izpostavljenosti požarom v naravi-PM2-5 na enoletno povečanje), so prikazani v besedilu. Negativne trendne črte niso statistično značilne.
(B) Skupno število ekstremnih sušnih dogodkov (SPEI6 ≤-1-6) v podaljšanem poletnem obdobju (od aprila do septembra) v Evropi med letoma 1951 in 2020.
(C) Odstotek ekstremnih sušnih dogodkov (opazovanih med letoma 1951 in 2020), ki so se zgodili v zadnjih desetih letih (2011-20). SPEI6 = standardizirani indeks padavin in izhlapevanja 6.
(vir: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S2468266722001979-gr2.jpg).

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468266722001979